ویزای فرد مراقب و نگهدار در استرالیا – ساب کلاس 836

برای این ویزا برای فردی خواهد بود که امادگی مراقبت و نگهداری از یکی از بستگان بیمار خود را داشته باشد.

 

فرد بیمار باید نیاز به مراقبت داشته باشد و تامین ان مراقبت و نگهداری در استرالیا مقدور نباشد.

 

فرد متقاضی باید با ویزای معتبر در استرالیا باشد.

 

فرد متقاضی نباید که سابقه رد تقاضای ویزای ویزا و یا کنسل شدن ویزا داشته باشد.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.