تقاضای ویزای شما رد شده است؟ یا ویزای شما کنسل شده است؟ با ما تماس بگیرید.

 

در صورتی که تقاضای ویزای شما رد شده باشد و شما در استرالیا باشید-شما حق تقاضای تجدید نظردر دیوان اداری ای ای تی را خواهید داشت. وکلای- با تجربه ما در نیک جو لیرز در کنار شما خواهند بود. solicitors,

 

 

مدت زمان درخواست تقاضای شما به ای ای تی با توجه به نوع ویزا فرق خواهد کرد. لازم است که بعد از دریافت تصمیم رد تقاضای ویزای شما بی درنگ با ما تماس بگیرید.