ویزای والدین در استرالیا – ساب کلاس 838

برای این ویزا والدین شما باید در داخل استرالیا باشند.

 

متقاضی باید در سن بازنشستگی یا بالاتر باشد.

 

متقاضی باید به شما وابسته باشد-برای حداقل 3 سال قبل از زمان تقاضای ویزا.

 

متقاضی باید مجرد باشد. 

 

متقاضی باید بیمه حمایتی داشته باشد.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.