ویزای پناهندگی داُیم استرالیا ساب کلاس 866

1. شما باید با ویزایی معبتر وارد استرالیا شده باشید تا بتوانید در استرالیا برای این ویزا تقاضا بدهید.

 

2. شما باید در کشور خود مورد اذیت و ازار قرار گرفته باشید یا خطر جدی و واقعی شما را تهدید کند.

 

3. میزان اذیت و ازار و خطر بر اساس کنوانسیون های مختلف سازمان ملل و قوانین مهاجرتی استرالیا تعریف و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

اگر در استرالیا هستید و فکر می کنید موارد بالا شامل حال شما خواهد شد – با ما تماس بگیرید.