ویزای تنها فرد باقیمانده فامیل در استرالیا – ساب کلاس 835

برای این ویزا برای اخرین فرد خانواده شماست- متقاضی باید در داخل استرالیا باشد. 

فرد متقاضی و یا همسر او نباید که هیچ فامیل و یا بستگان دیگری-غیر از شما- در داخل و یا خارج از استرالیا داشته باشند. 

متقاضی باید بیمه حمایتی داشته باشد. 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.