ویزای فرد ماهر شاخه مستقل در استرالیا – ساب کلاس 189


برای تقاضای این ویزا شما باید توسط اداره مهاجرت دعوت شوید.

شغل شما باید ارزیابی مثبت شود.

سن شما باید زیر 45 سال باشد.

حداقل امتیازات شما باید 65 باشد. اینجا امتیازات خود را چک کنید.

توانایی زبان انگلیسی شما باید در سطح ایلتس 6-در هر چهار بند-یا معادل باشد.

شغل شما باید مرتبط با مشاغل در نظر گرفته شده برای ساب کلاس 189 باشد.

شما نباید سابقه رد شدن یا کنسل شدن ویزای استرالیا را داشته باشید.

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.